Εγγραφή μέλους

Στοιχεία εταιρείας

Σύσταση – Επωνυμία – Εταίροι

Συνίσταται Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία ¨KAIZZAΚαλλιτεχνικές Υπηρεσίες και Διάθεση  Διαφημιστικού Χώρου  Ι.Κ.Ε.¨ και διακριτικό τίτλο ¨KAIZZA  ΙΚΕ¨.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιούνται στην αγγλική γλώσσα ως ακολούθως: ¨Kaizza Single  Member Private Company¨ και¨KAIZZA  ΙΚΕ  ¨, αντίστοιχα.

Εταίροι της εταιρείας είναι οι:

α) Ο Γεώργιος Πανταζής του Κωνσταντίνου, κάτοικος Σχοινιά Μαραθώνα Αττικής, οδός Πριάμου, αρ. 9,

β) Ο Ιωάννης Αϊδίνης του Μιχαήλ , κάτοικος Μελισσίων Ατικής, οδός Π. Τσαλδάρη, αρ.12.

Έδρα

1.Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Μαραθώνα Αττικής και συγκεκριμένα στο Σχοινιά Μαραθώνα, οδό Πριάμου 9, Τ.Κ. 19007, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

Σκοπός

Σκοποί της εταιρείας είναι:

 1. Η Διάθεση διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, διάθεση χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων.
 1. Η Παροχή Καλλιτεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης, παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών θεάματος, παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικών για θεάματα ευρέσεως, παροχή φιλοξενίας και υποδομής τεχνολογιών των πληροφοριών, και γενικά υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών.
 1. Δημοσίων σχέσεων για καλλιτεχνικές υπηρεσίες
 1. Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 1. Εκμετάλλευση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών και θεατρικών.
 1. Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών, συγκεντρώσεων καλλιτεχνικών κ.τ.λ.)
 1. Υπηρεσίες έκδοσης εντύπων γενικά.
 1. Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και της ημεδαπής, που έχουν ομοειδείς ή συναφείς δραστηριότητες με την εταιρεία και η διαμεσολάβηση για την σύναψη από αυτές εμπορικών συμβάσεων με τρίτους.

9 Υπηρεσίες υποστήριξης Καλλιτεχνών και καλλιτεχνικοί αντιπρόσωποι και πρακτόρευση καλλιτεχνών και  πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων Facroring.

 1. Ανθρώπινου δυναμικού διάθεσης.
 1. Αρχείων ηλεκτρονικών ( μουσικής, θεατρικών και κινηματογραφικών έργων, από επιδείξεις μόδας, διαφήμισης κ.τ.λ.) και αποθήκευσης και φιλοξενίας Ιστοσελίδων.
 1. ΕκδοσηςΒιβλίων και περιοδικών και προώθησης  τους.
 1. Βίντεο που εκφορτώνονται από dawnload από ιντερνετ, παραγωγής, καλλιτεχνών, εκδηλώσεων.
 1. Παροχή καλλιτεχνικών θεαμάτων.

15, Σχολή,  εργαστήρι  Καλών Τεχνών, και λειτουργίας  καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων.

 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Φορολογικές, Νομικές, Οργάνωση παραγωγής και συμβουλών για θέματα παραγωγής και επιχειρηματικών σχετικές με Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες.
 1. Η απόκτηση παντός είδους περιουσιακών στοιχείων προς εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών.
 1. Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συμφυούς ή παρεπόμενης και εξυπηρετικής προς τους ανωτέρω σκοπούς.
 1. Κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που συνδέεται με τις παραπάνω πράξεις ή που οδηγεί σε παρόμοια αποτελέσματα.
 1. Μάρκετινγκ Θεαμάτων, Δημοσίων  Σχέσεων και  γενικά συμβουλών παροχής  για θέματα και  Μάνατζερ Καλλιτεχνών και  μουσικών  και συγκροτημάτων.
 2. Μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων , δημιουργία μουσικού συγκροτήματος, και μουσικού έργων εκτέλεσης .
 3. Σχολής υποκριτικής, Εργαστήριο Ελεύθερων Σπουδών και γενικάκαλών τεχνών.
 4. Κινηματογραφικών ταινιών Παραγωγής, Προβολής και Εκμετάλλευσης και γενικά συνοδευτική  της  παραγωγής  και εκμετάλλευσης.
 5. Θεατρικού θιάσου και Θεατρώνη γενικά και γενικά παραγωγού καλλιτεχνικών  εκδηλώσεων.
 6. Αδειών για χρήση εμπορικών σημάτων και συμβάσεων  ιδιόχρησης, αδειών  για  χρήση  προϊόντων  πνευματικής  ιδιοκτησίας,  για δικαιώματα ταινιών και  τα έσοδά τους  και  για  δικαιώματα ταινιών και διαχείρισης  επιχειρηματικών διαδικασιών.
 7. Δημιουργία Ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, διαχείριση καιεκμετάλλευσης τους γενικάκαι  Ιστοφιλοξενίας ( ανεξάρτητα  από το αντικείμενο τους).

Εταιρικό Κεφάλαιο – Καταβολή του – Εταιρικά Μερίδια

1.Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (2.000) ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε πεντακόσια (200) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε 10 ευρω.

 1. Τα εταιρικά μερίδια αναλήφθηκαν από τους εταίρους ως εξής:

α) Ο Γεώργιος Πανταζής του Κωνσταντίνου ανέλαβε εκατόν ογδόντα (180) εταιρικά μερίδια,  τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία (90%),

β) Ο Ιωάννης Αϊδίνης του Μιχαήλ ανέλαβε δέκα (20) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία (10%).

Διαχειριστής

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκεια τη εταιρείας στον εταίρο Γεώργιο Πανταζή του Κωνσταντίνου, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

==============================================================

2.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  – ¨ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ Ι.Κ.Ε¨

Σύσταση – Επωνυμία – Εταίροι

Στις 13/12/2018 συστήθηκε με το παρόν Καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία ¨ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ  Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε.¨ και διακριτικό τίτλο ¨ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ Ι.Κ.Ε¨.

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα χρησιμοποιούνται στην αγγλική γλώσσα ως ακολούθως: ¨MARIA KONSTADAKI  Single  Member Private Company¨ και ¨MARIA KONSTADAKI ΙΚΕ  ¨, αντίστοιχα.

Εταίροι της εταιρείας είναι οι:

α) Ο Γεώργιος Πανταζής του Κωνσταντίνου, κάτοικος Σχοινιά Μαραθώνα Αττικής, οδός Πριάμου, αρ. 9,

β) Η Μαρία Κωνσταντάκη του Στέφανου , κάτοικος Αθηνών Ατικής, οδός Σχινά, αρ.12.

Έδρα

1.Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηνών Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Σχινά 12, Τ.Κ. 11473, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δωσιδικίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της.

Σκοπός

Α) Σκοποί της εταιρείας είναι: 

1.Η Παροχή Καλλιτεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης, παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών θεάματος, Ηθοποιία, παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικών για θεάματα ευρέσεως, παροχή φιλοξενίας και υποδομής τεχνολογιών των πληροφοριών, και γενικά υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών.

2.Δημοσίων σχέσεων για καλλιτεχνικές υπηρεσίες.

3.Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

4.Εκμετάλλευση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών και θεατρικών.

5.Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλιών, συγκεντρώσεων καλλιτεχνικών κ.τ.λ.)

6.Υπηρεσίες έκδοσης εντύπων γενικά.

7.Η Διάθεση διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης, διάθεση χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για παρουσίαση διαφημίσεων.

 1. Η αντιπροσώπευση οίκων της αλλοδαπής και της ημεδαπής, που έχουν ομοειδείς ή συναφείς δραστηριότητες με την εταιρεία και η διαμεσολάβηση για την σύναψη από αυτές εμπορικών συμβάσεων με τρίτους.

9 Υπηρεσίες υποστήριξης Καλλιτεχνών και καλλιτεχνικοί αντιπρόσωποι και πρακτόρευση καλλιτεχνών και  πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων Facroring.

10. Ανθρώπινου δυναμικού διάθεσης. ( Ηθοποιοί, Τραγουδιστές και γενικά Καλλιτέχνες ).

11.Αρχείων ηλεκτρονικών ( μουσικής, θεατρικών και κινηματογραφικών έργων, από επιδείξεις μόδας, διαφήμισης κ.τ.λ.) και αποθήκευσης και  φιλοξενίας Ιστοσελίδων.12. Εκδοσης Βιβλίων και περιοδικών και προώθησης  τους.

12.Βίντεο που εκφορτώνονται από dawnload από ιντερνετ, παραγωγής, καλλιτεχνών, εκδηλώσεων.

13.Παροχή καλλιτεχνικών θεαμάτων και Ηθοποιίας.

14.Σχολή, εργαστήρι Καλών Τεχνών, και λειτουργίας  καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων.

15. Μάρκετινγκ Θεαμάτων,  Δημοσίων  Σχέσεων και  γενικά συμβουλών  παροχής  για θέματα και  Μάνατζερ Καλλιτεχνών και  μουσικών  και  συγκροτημάτων.

16.Μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων , δημιουργία μουσικού συγκροτήματος, και μουσικού έργων εκτέλεσης .

17.Σχολής υποκριτικής, Εργαστήριο Ελεύθερων Σπουδών και γενικά καλών τεχνών.

18.Κινηματογραφικών ταινιών Παραγωγής, Προβολής και Εκμετάλλευσης και γενικά συνοδευτική  της  παραγωγής  και εκμετάλλευσης.

19.Θεατρικού θιάσου και Θεατρώνη γενικά και γενικά παραγωγού  καλλιτεχνικών  εκδηλώσεων.

20.Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Φορολογικές, Νομικές, Οργάνωση παραγωγής και συμβουλών για θέματα παραγωγής και επιχειρηματικών σχετικές με Καλλιτεχνικές Υπηρεσίες.

21.Η απόκτηση παντός είδους περιουσιακών στοιχείων προς εξυπηρέτηση των πιο πάνω σκοπών.

22.Η ενέργεια κάθε άλλης πράξης και άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συμφυούς ή παρεπόμενης και εξυπηρετικής προς τους ανωτέρω σκοπούς.

23.Κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που συνδέεται με τις παραπάνω πράξεις ή που οδηγεί σε παρόμοια αποτελέσματα.

Εταιρικό Κεφάλαιο – Καταβολή του – Εταιρικά Μερίδια

1.Το είδος των εισφορών των εταίρων είναι κεφαλαιακές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια , ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ το καθένα.

Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε 10 ευρω.

 1. Τα εταιρικά μερίδια αναλήφθηκαν από τους εταίρους ως εξής:

 α) Ο Γεώργιος Πανταζής του Κωνσταντίνου ανέλαβε μία  (1) εταιρική μερίδα,  η οποία αποτελεί την μερίδα συμμετοχής του στην εταιρεία (1%),

 β) Η Μαρία Κωνσταντάκη του Στέφανου ανέλαβε δέκα (99) εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία (99%).

Διαχειριστής

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν στον εταίρο Γεώργιο Πανταζή του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 051239567, ΑΔΤ Φ 047779 κάτοικος Σχοινιά Μαραθώνα Αττικής επί της οδού Πριάμου 9, ο οποίος θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

© 2021 Kaizza All rights reserved.